Policija, gaisrinė, med. pagalba

Skambinti


Dujų  avarinė tarnyba

Skambinti


Elektros tiekimas

Skambinti


Šildymo, karšto vandens sistemos

Skambinti


vandentiekis, kanalizacija, elektra, šildymo sistema

Skambinti


Šalto vandens tiekimas

Skambinti


Šildymo, karšto vandens sistemos

Skambinti


vandentiekis, kanalizacija, elektra, šildymo sistema

Skambinti


Avarinė tarnyba

Skambinti


Sąskaitų išrašymas, Buhalterija, Skolų administravimas

Skambinti


Šilumos, vandentiekio bei nuotekų priežiūra (Karaliaučiaus slėnis VIII, IX, X etapai)

Skambinti


Aplinkos teritorijos bei vidaus patalpų priežiūra

Skambinti


Buitinės atliekos

Skambinti


Rekuperatorių servisas, filtrai.

Užsisakykite filtrusSusisiekite

Bendrų patalpų eksploatacijos taisyklės galite atidaryti čia.

 1. BUTO APDAILOS DARBŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS

Pirkėjas, atlikdamas Buto apdailos darbus (toliau tekste – Darbai), privalo vadovautis teisės aktų reikalavimais ir žemiau išdėstytomis apdailos atlikimo taisyklėmis (toliau tekste – Taisyklės).

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad su šiomis Taisyklėmis būtų supažindinti ir jų laikytųsi visi Darbų ar jų dalies atlikimui pasitelkti tretieji asmenys.

Namo konstrukcijos, fasadas, stogas

 1. Siekiant užtikrinti Namo kokybę negalima pjaustyti, ardyti ar daryti bet kurį kitą neigiamą poveikį, dėl kurio bent minimaliai sumažėtų bendra Namo kokybė, įskaitant, bet neapsiribojant Namo konstrukcijų: sienų, sąramų, perdangų ir pan. kokybę.
 2. Draudžiama atidenginėti paslėptas Namo konstrukcijas: armatūrą, hidroizoliaciją, šilumos, garso izoliacines ir kt. medžiagas
 3. Draudžiama ardyti ar kitaip pažeisti Namo fasadą, stogą.
 4. Siekiant užtikrinti Kvartalo vientisumą prieš pradedant Darbus planuojamus sprendinius privaloma raštu susiderinti su Kvartalo Architektu. Darbai, kurie privalo būti iš anksto suderinti, apima ant Namo fasado kabinamus projekte nenumatytus šviestuvus, kondicionierius ar kt. įrenginius, stogelius, Namo projekte nenumatytus židinius, papildomus langus, žaliuzių įrengimą. Draudžiama savavališkai atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, kurie keičia Namo fasado išvaizdą ar fasado patvarumą. Darbus galima vykdyti tik Architektui pritarus raštu.
 5. Siekiant užtikrinti esmines ir estetines Namo savybes draudžiama atlikti bet kuriuos kitus, Taisyklių 1 – 4 punktuose nenurodytus veiksmus, kurie gali pabloginti Namo būklę, pakenkti jo patvarumui, sukelti neleistinas deformacijas.
 6. Rekuperatoriaus oro paėmimo vietą apdailą raštu derinti su statytoju.

Sienos

 1. Draudžiama ardyti sienų šilumos izoliacinį sluoksnį ar daryti jam bet kokį kitą neigiamą poveikį.
 2. Pirkėjui yra aišku ir suprantama, kad Bute bus pasiekta garso klasė – C (55 dB) tik abi tarpbutinių sienų puses nutinkavus ne mažesniu kaip 10 mm storio tinko sluoksniu. Tarpbutinėse sienose negali būti atliekami jokie gręžimo bei rozečių montavimo darbai.
 3. Pirkėjas įsipareigoja nutinkuoti tarpbutinę sieną iš savo Buto pusės ne mažesniu kaip 10 mm. storio tinko sluoksniu.
 4. Siekiant išlaikyti tarpbutinių sienų garso izoliacines savybes leidžiama įrengti tik virštinkines rozetes, jungiklius ir kitus prietaisus. Leidžiama atlikti tik tuos Darbus, kurie nesumažintų sienos storio ar kitaip nepažeistų tarpbutinės sienos garso izoliacinių savybių.
 5. Pirkėjas supranta, jog normalu, kad statybos darbų atlikimo metu Bute ir bendrojo naudojimosi objektais esančiose Patalpose gali būti susikaupusi drėgmė pastate. Jos šalinimui Pirkėjas privalo vėdinti ar kitais saugiais būdais išdžiovinti jam perduotą Butą ir Bendrojo naudojimosi objektais esančias patalpas. Prieš atlikdamas statybos darbus Pirkėjas privalo atlikti drėgmės matavimus.

Langai

 1. Siekiant užtikrinti pastato sandarumą draudžiama keisti įstatytų langų vietas bei langų rėmus.
 2. Įrenginėjant palanges, draudžiama šalinti ar kitaip pažeisti sandarinimo putas ir langų sandarinimo juostas.
 3. Langus naudoti galima tik laikantis gamintojo išduotomis eksploatavimo taisyklėmis.
 4. Atliekant Darbus, privaloma užtikrinti, kad langai/stiklai būtų apsaugoti nuo jų aptaškymo dažais, neigiamo mechaninio, cheminio ar bet kurio kito, galinčio sukelti žalos, poveikio ir pan. Negalima valyti langų/stiklų šiurkščiomis, specialiai langų/stiklų valymui nepritaikytomis priemonėmis.
 5. Vykstant Darbams draudžiama nuimti apsauginę plėvelę.

Durys

 1. Siekiant išsaugoti durų kokybę draudžiama uždarinėti duris, esant kietiems daiktams tarp jų ar po jomis.
 2. Neleidžiama ant durų ir į jas pilti skysčių bei į užraktų angas kišti daiktų kurie nėra tiesiogiai skirti konkrečioms durims atrakinti/užrakinti. Į spynas negalima kišti šiukšlių, spynas ir raktus privalu saugoti nuo dulkių. Durų paviršių galima valyti drėgnu skudurėliu, nenaudoti benzino, acetono ir kitų aktyvių valiklių, turinčių neigiamo poveikio durų paviršiui.

Vandentiekio, nuotEkų, kitos inžinerinės sistemos

 1. Siekiant išsaugoti inžinerinių sistemų ilgaamžiškumą draudžiama gręžti ar daryti bet kurį kitą giluminį fizinį poveikį Namo vandentiekio, šilumos, nuotekų vamzdynams.
 2. Žiemos metu privaloma įsijungti šildomas lietaus surinkimo įlajas, kurių jungiklis sumontuotas Šilumos punkte.
 3. Vandentiekio sistema naudotis galima tik prieš tai įsirengus reikiamus prietaisus.
 4. Butuose įrengiant santechninius prietaisus rekomenduojama turėti gamintojo ar jo atstovo išduotą sertifikatą ir / ar garantiją.
 5. Draudžiama į kanalizacijos vamzdžius ir šulinius pilti dažus, glaistą, kitas medžiagas, kurios gali užkimšti vamzdžius ar kitaip apriboti funkcines jų savybes ir pan.
 6. Siekiant užtikrinti maksimalią apsaugą nuo gaisro kiekvienoje Buto patalpoje Pirkėjas privalo įsirengti priešgaisrinius daviklius.
 7. Abiejuose Buto aukštuose Pirkėjas privalo įsirengti išskirtinai tik grindinio šildymo sistemą. Buto Patalpų šildymo sistema privalo būti įrengta laikantis šildymo sistemos gamintojo įrengimo rekomendacijų. Įrengus Buto grindinio šildymo sistemą privaloma atlikti hidraulinį sistemos bandymą. Įsirengti grindis pagal grindų įsirengimo detalę: Priedas Nr. 1 „Grindų įrengimas sandūroje su siena“; Priedas Nr. 2 “Grindų įrengimo detalė”;

Terasos

 1. Pirkėjas gali įsirengti terasą, kurios plotis (matmuo nuo Namo sienos) neturi viršyti 2,5 m. Terasos grindų paviršiaus altitudė turi būti –0,15 cm. matuojant nuo pirmo aukšto grindų lygio. Terasos įrengiamos iš alyvuotos pušies arba maumedžio medienos. Terasos konstrukcija negali atsidurti kitam savininkui priklausančios Žemės sklypo dalies teritorijoje.

Bendrojo naudojimo objektai

 1. Bendrojo naudojimo patalpomis (Šilumos punktu), privažiavimais prie Namo, įėjimais į butus, būtina naudotis tik pagal jų tikslinę paskirtį, nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, geranoriškai bendradarbiaujant su kitų butų savininkais ir Administratoriumi dėl visų su Namo priežiūra ir eksploatacija susijusių klausimų. Bendro naudojimo mechanine, elektros, sanitarine – technine ir kitokia įranga būtina naudotis tik pagal jų funkcinę paskirtį, laikantis gamintojų nustatytų eksploatavimo taisyklių, nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.
 2. Įvykus bendrojo naudojimo mechaninės, elektros, sanitarinės – techninės ir kitokios įrangos gedimui ar avarijai, privaloma imtis priemonių žalai sumažinti bei nedelsiant iškvieti spec. tarnybas.
 3. Draudžiama panaikinti ar apsunkinti priėjimą prie energetinių išteklių apskaitos prietaisų bei spintų.
 4. Draudžiama užstatyti įvažiavimą, įėjimą į Namą, įėjimus į kitų savininkų butus ar kitas patalpas.

 

Kita

 1. Siekiant užtikrinti tvarką Kvartalo teritorijoje draudžiama Darbų vykdymo metu atsiradusias šiukšles ar atliekas sandėliuoti. Iš Kvartalo teritorijos visas atliekas privaloma išsivežti nedelsiant savo lėšomis.
 2. Privaloma užtikrinti, kad visos šiukšlės, statybinės medžiagos, jų likučiai, skysčiai ir pan., būtų surinkti į tinkamas talpas, kad būtų užtikrinta, jog iki jų išvežimo iš Kvartalo teritorijos nebus apgadintas bendro naudojimo ar svetimas turtas. Apgadinimo atveju Pirkėjas privalo nedelsiant pašalinti pasekmes savo lėšomis.
 3. Siekiant užtikrinti Kvartalo vientisą architektūrą draudžiama Namo prieigose ar ant Namo stogo savavališkai montuoti bet kokią statytojų nenumatytą įrangą. Visų tokių įrenginių montavimą privaloma derintis su Kvartalo architektu.
 4. Siekiant užtikrinti efektyvią geoterminio šildymo sistemos eksploataciją draudžiama išmontuoti, taisyti, modifikuoti Šilumos punkto patalpose esančius apskaitos, šildymo, karšto vandens ruošimo prietaisus bei įrenginius. Pastebėjus Šilumos punkto patalpose esančių sistemų ir/ar prietaisų gedimus, privaloma kuo skubiau informuoti būstą Administruojančios įmonės atsakingą asmenį. Be Administratoriaus atstovo leidimo draudžiama vaikščioti Namo stogu.
 5. Būtina užtikrinti, kad atliekant Darbus nebūtų viršytas teisės aktų leistinas keliamas triukšmas.
 6. Savarankiškai (ūkio būdu) galima vykdyti tik tuos Darbus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą priskiriami prie paprastojo remonto darbų. Visų kitų Darbų atlikimui Pirkėjas įsipareigoja pasitelkti tik tuos asmenis, kurie turi visus tokio pobūdžio darbų atlikimui reikalingus atestatus ir/ar leidimus, pažymėjimus bei atitinka visus kitus teisės aktų keliamus reikalavimus. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami tik gavus visus teisės aktuose nustatytus Darbų atlikimui būtinus leidimus, sutikimus, suderinimus bei turint reikiamą projektinę dokumentaciją.
 7. Draudžiama statyti transporto priemones žaliosiose, gerbūvio įrengimo zonose, kitose neleistinose vietose. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu jo pasitelkti tretieji asmenys laikytųsi šio reikalavimo.
 8. Būtina užtikrinti, kad visi Darbai būtų atliekami vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais, medžiagų panaudojimo taisyklėmis (darbų atlikimo technologija) bei medžiagų saugos duomenų lapais (SDL) ir kt.
 9. Būtina užtikrinti, kad visų Darbų atlikimui būtų naudojamos tik normatyvinių dokumentų reikalavimus atitinkančios sertifikuotos medžiagos, įranga, mechanizmai.
 10. Pirkėjas įsipareigoja visų Darbų vykdymo laikotarpiu leisti Pardavėjo atstovui iš anksto suderintu laiku patekti į Butą.
 11. Pastato pripažinimo tinkamu naudoti komisijos apsilankymo metu Pirkėjas įsipareigoja atvykti į Butą bei, esant sudarytos komisijos prašymui, aprodyti Bute įrengtą Būtinąją apdailą.
 12. Savo ir trečiųjų asmenų gyvybei, sveikatai, turtui apsaugoti Pirkėjas įsipareigoja Darbų atlikimo metu imtis visų priemonių Darbų saugai, priešgaisrinei saugai, elektrosaugai, aplinkosaugai, higienai užtikrinti.
 13. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Administratorių jei Darbų vykdymo laikotarpiu buvo pažeistos konstrukcijos, inžinerinės sistemos ar kita.
 14. Pirkėjui yra žinoma ir Pirkėjas įsipareigoja Buto pirkimo – pardavimo sutartyje ar jos prieduose numatyta tvarka laiku mokėti Pardavėjui arba Administratoriui visus mokesčius, susijusius su energetinių resursų sunaudojimu (šildymas, vanduo, elektra ir kt.), šiukšlių išvežimu, sklypo išlaikymu ir kt. šių išlaidų dydį apskaičiuojant pagal apskaitos prietaisus (jeigu jie įrengti) arba proporcingai Pirkėjo Buto plotui bendrajame Namo plote. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant sudaryti tiesiogines energetinių išteklių pirkimo sutartis su elektros energijos, vandens tiekėjais.
 15. Darbų vykdymo metu pažeidęs Buto apdailos darbų atlikimo taisykles pirkėjas įsipareigoja apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją arba Pardavėjo nurodytus asmenis bei atlikti visus įmanomus veiksmus siekiant sumažinti žalos dydį (jeigu kyla pavojus tokiai atsirasti).

 

 1. REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI SIEKIANT UŽTIKRINTI

BUTO IR NAMO A ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĘ

1. REIKALAVIMAI A ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS NAMUI

1.1.Pirkėjas, įsirengdamas Butą, be kitų Sutartyje ir jos prieduose numatytų reikalavimų, taip pat privalo:

1.1.1. įsirengti Bute rekuperacinę vėdinimo sistemą, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 80%, o rekuperatoriaus ventiliatorių deklaruojamas esant projektinėms sąlygoms naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³;

1.1.2. abiejuose Buto aukštuose privaloma įsirengti išskirtinai tik grindinio šildymo sistemą. Buto Patalpų šildymo sistema privalo būti įrengta laikantis šildymo sistemos gamintojo įrengimo rekomendacijų. Įrengus Buto grindinio šildymo sistemą privaloma atlikti hidraulinį sistemos bandymą

1.1.3. vykdydamas elektros, šildymo sistemos, santechnikos, vėdinimo sistemos, apdailos ir kitus montavimo darbus negalima pažeisti išorinių Namo atitvarų (sienų / denginių ir kitų konstrukcijų) sandarumo;

1.1.4. išorinėse Buto sienose montuodamas vamzdynus, elektros jungiklius, rozetes arba kitaip pažeisdamas išorinių ir tarpbutinių sienų konstrukciją, pažeidimus ar kiaurymes pilnai užtinkuoti arba užtaisyti naudojant sandarumo priemones laikydamasis gamintojo rekomendacijų;

1.1.5.             gręždamas angas, kiaurymes išorinėse sienose ir/ar perdangose ir pravedęs komunikacijas, užtikrinti šių kiaurymių sandarumą.

1.1.6. įrengdamas vėdinimo sistemą ir gręždamas kiaurymes per išorines atitvaras (sienas/perdangas), sumontavęs oro paėmimo ir išmetimo ortakius, užsandarinti angas tarp sienų/perdangų ir ortakių.

1.1.7.             prieš pradėdamas grindų įrengimo darbus pirmiausia nutinkuoti sienas visu plotu. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į rostverko ir sienos mazgą. Tinko sluoksnis turi būti padengtas ne mažiau kaip 5 cm. žemiau rostverko viršaus. Visu išorinių ir tarpbutinių sienų perimetru turi būti įrengta 30 mm. storio tarpinė iš EPS 70 markės neoporo. („Grindų įrengimas sandūroje su siena“. Priedas Nr. 1)

1.1.8. Buto pirmo aukšto grindis įsirengti tiksliai kaip nurodyta grindų įrengimo detalėje, laikydamasis grindų įrengimo detalėje nurodytų medžiagų specifikacijų. (“Grindų įrengimo detalė” Priedas Nr. 2)

1.1.9.             sumontavęs komunikacijas per virš Buto antro aukšto perdangos įrengtą kaminą apšiltinti ir užsandarinti tarpus, atsirandančius tarp komunikacijų ir kamino sienų.

1.1.10. Buto apdailos darbus atlikti taip, kad Buto sandarumas atitiktų Statybos Techninio Reglamento 2.01.02:2016 ,,Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ X skyriaus reikalavimus: Norminės oro apykaitos n50.N(1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui– 0,6 1/h.

1.1.11. Apdailos darbų atlikimo metu pažeidęs Namo sandarumą nedelsiant informuoti Pardavėją.

1.1.12. Namo akredituoto sandarumo matavimo metu Pirkėjas įsipareigoja atvykti į Butą bei sudaryti visas sąlygas atlikti Namo akredituotą sandarumo matavimą.

1.1.13.           Pirkėjas patvirtina, kad jam yra suprantama, jog neišpildžius aukščiau išvardintų reikalavimų, Namo energinio naudingumo klasė A gali būti nepasiekta.

1.1.14. Pardavėjas turi teisę sustabdyti Buto apdailos darbų vykdymą, jeigu jie atliekami nesilaikant numatytų reikalavimų. Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas nedelsiant tinkamai pašalintų 1.1. punkte numatytų reikalavimų pažeidimus.

 1. REKOMENDACIJOS ĮSIRENGIANT A ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS PASTATĄ

2.1.    Namo karšto buitinio vandens ruošimo sistemos energijos vartojimo efektyvumas priklauso nuo karšto vandens vamzdyno ilgio ir jo izoliavimo. Šiame Name karštas vanduo ruošiamas naudojant geoterminės šilumos siurblį. Siekiant racionaliai naudoti geoterminę energiją ir mažinti nuostolius karšto vandens gamybai, rekomenduojame įrengiant karšto vandens vamzdynus juos izoliuoti, o taip pat naudoti vandenį taupančius maišytuvus, dušo galvutes.

3. NAMO A ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS REIKALAVIMAI

3.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, kad:

3.1.1. Namo techninis projektas pagal numatytus techninius rodiklius atitinka A energinio naudingumo klasės reikalavimus. Numatyti sprendiniai atitinka visoms statybos techninio reglamento nuostatoms, taikomoms tokio energinio naudingumo klasės statiniams, pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

3.1.2. Atsižvelgiant į STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pateiktus kriterijus, projektiniai sprendimai užtikrina:

3.1.2.1. Namo atitvarų skaičiuojamųjų ir norminių savitųjų šilumos nuostolių sąlygas;

3.1.2.2. Namo norminės šiluminės energijos sąnaudos Namui (jo daliai) šildyti neviršija reglamentuojamų apribojimų;

3.1.2.3. Namo energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertės , apibūdinančios pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui, patenka į reglamentuotas ribas;

3.1.2.4. Namo energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 vertės, apibūdinančios pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti, patenka į reglamentuotas ribas;

3.1.2.5. Namo sandarumo lygis užtikrinamas pagal numatytus reikalavimus;

3.1.2.6. Rekuperacinio vėdinimo sistemos techninių rodiklių išpildymą;

Šių esminių kriterijų išpildymas lemia Namo atitikimą A energinio efektyvumo klasės reikalavimams pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Būsto įsirengimas – labai atsakingas ir svarbus etapas. Tam, kad jis būtų kuo sklandesnis, parengėme Jums atmintinę, kurioje rasite mūsų nuomone svarbiausius momentus, į kuriuos būtinai atkreipkite dėmesį.

 

 1. PASIRUOŠIMAS DARBAMS
 • Drėgmė. Naujai pastatytame name, jo sienose, grindyse yra likę nemažai drėgmės, kurią būtina pašalinti prieš pradedant apdailos darbus. Ją galite pamatuoti oro drėgmės matuokliu: santykinė drėgmė neturėtų viršyti 60 proc. Prietaisą turėtų turėti visi apdailos meistrai, jį galima išsinuomoti (pvz., Vilniuje, įmonėje „Moris Technology“ – www.moris.lt). Drėgmę pašalinti padės drėgmės surinkėjai, šildytuvai. Nepamirškite, kad šaltuoju sezonu patalpas būtina šildyti, šiltuoju – vėdinti.
 • Svarbu! Prieš apdailą iš patalpų šalinant perteklinę drėgmę rekuperatorių naudoti negalima, nes užsikimš jo filtrai.
 • Langų apsauga. Norėdami apsaugoti būsto langus nuo pažeidimų darbų metu, o baigus apdailą lengviau juos nuvalyti, apklijuokite paprasčiausia polietilenine plėvele, kurios įsigysite visose parduotuvėse, prekiaujančiose statybos, remonto ir apdailos prekėmis („Senukai“, „Ermitažas“, „Moki veži“, „Depo“ ir kt.).

 

 1. APDAILOS DARBAI
 • Elektra. Vienas pirmųjų darbų, kuriuos reikėtų atlikti prieš pradedant apdailą – įvertinti, ar namuose išvedžiota pakankamai elektros instaliacijos taškų – rozečių, jungiklių, apšvietimo laidų, interneto, televizijos kabelių ir t. t. – ar jie įrengti numatytose vietose. Keičiant el. instaliaciją reikės daryti griovelius laidams, ertmes jungikliams ir rozetėms, todėl tą reikia padaryti prieš dažant sienas, lubas.
 • Garso izoliacija. Būsto sienos yra pastatytos taip, kad atitiktų tam tikrus garso izoliacijos reikalavimus. Ją pažeidus, galite girdėti kaimynus, o kaimynai girdės Jus, todėl prieš darydami pakeitimus pasikonsultuokite su specialistais.
 • Grindys vonioje. Kai kurių būstų vonios kambario grindys nebetonuotos (kituose kambariuose grindys jau bus betonuotos). Patikrinkite, kaip yra pas Jus ir numatykite šiuos darbus. Prieš grindų betonavimą įvertinkite, ar santechnikos mazgai numatyti Jums tinkamose vietose, ar vonios kambaryje planuojate įsirengti grindinį šildymą. Būtina įsitikinti (atlikti hidraulinį bandymą), kad vamzdžiai, kurie bus išbetonuoti, nėra pažeisti.
 • Dušas ar vonia? Ką bepasirinktumėte, tai padarykite prieš betonuodami vonios kambario grindis, jei tai dar nepadaryta. Atkreipkite dėmesį į tai, kad priklausomai nuo to ką pasirinksite – dušą ar vonią, gali skirtis vandens surinkimo sistema ir vieta.
 • Klozeto vieta. Prieš betonuojant grindis reikia numatyti ir klozeto vietą. Jei norėsite jį perkelti kitur nei numatyta, nepamirškite, kad jis neturėtų nuo pradinio taško nutolti daugiau nei maždaug 0,6 m, kad nuotekų vamzdis neišlįstų aukščiau grindų. Tiksliau išmatuoti Jums padės santechnikas.
 • Maišytuvai vonioje. Įrengdami bidė maišytuvus vonios kambaryje, būtina įrengti atbulinius vožtuvus. Šis įrenginys neleis karštam vandeniui išstumti šalto.
 • Saugumas ir kokybė. Elektros ir santechnikos sistemos įrengimas – labai atsakingas darbas, nuo kurio priklausys Jūsų saugumas ir komfortas. Todėl geriausia patikėti tai kvalifikuotiems elektrikams bei santechnikams.
 • Grindų ir sienų hidroizoliacija. Prieš klijuojant plyteles sanmazguose būtinai ištepkite grindis ir sienas hidroizoliacijos sluoksniu. Tai užtikrins, kad avarijos atveju drėgmė neprasiskverbs pas kaimynus.
 • Rekuperacinė sistema. Būstuose, kur numatyta rekuperacinė vėdinimo sistema, mes įrengsime rekuperatorių (paprastai, vonios kambaryje) ir oro paėmimo (iki fasado išorės) bei atidavimo (iki ventiliacijos šachtos) vamzdžius. Ortakiai turėtų būti išvedžioti į kiekvieną patalpą, todėl numatykite šiuos darbus, taip pat, ar norėsite žeminti lubas ar ortakius paliksite kaip interjero detalę.
 • Rekuperatoriaus priežiūra. Nepamirškite, kad  lubose po rekuperatoriumi įrengta rekuperatoriaus dydžio anga (rekuperatoriaus aptarnavimui). Taip pat turi būti įrengtos aptarnavimo durelės 150×150 mm po priešgaisriniu ir atbuliniu vožtuvais. Rekuperatoriaus filtrus keisti būtina kas puse metų.
 • Svarbu! Aukštos energinio efektyvumo klasės būstuose su rekuperacine vėdinimo sistema svarbu neprarasti šilumos energijos. Atidarius langus žiemą išeis šiluma, o vasarą – vėsa. Tačiau langų varstyti nereikės – švariu ir tinkamos temperatūros oru pasirūpins rekuperatorius.
 • Sienos ir pertvaros. Nors pastatas yra pastatytas iš betono ir plytų, jis yra „gyvas“! Pirmaisiais eksploatavimo metais galimos minimalios (leistinos) deformacijos, todėl sienose gali atsirasti mikro įtrūkimų. Įrengiant gipso kartono pertvaras ar lubas, kurios kertasi su mūro sienomis, rekomenduojame įrengti deformacines siūles.
 • Palangės. Būstuose vidinės palangės nebus įrengtos, todėl galėsite pasirinkti: medines ar plastikines, plačias ar siauras.
 • Gaisro apsauga. Šis punktas – ypač svarbus, nes nuo jo priklauso Jūsų ir Jūsų šeimos bei turto saugumas. Pagal reikalavimus, kiekvienoje gyvenamojoje patalpoje turi būti įrengti dūmų ir/arba anglies monoksido jutikliai. Jais šiuo metu prekiauja beveik visos buitinės technikos ir elektronikos parduotuvės.

 

 1. SVARBU! PAKEITIMAI IŠORĖJE
 • Išorinės sienos. Išorinės namo sienos yra apšiltintos, kad užtikrintų reikiamas šilumines savybes bei komfortą. Atlikdami apdailos darbus (gręždami, pjaudami) galite šią izoliaciją pažeisti. Iki pilno namo statybos baigtumo įregistravimo bet kokie darbai (kad ir šviestuvo ar rozetės įrengimas balkone, terasoje) yra draudžiami, tačiau ir vėliau atlikdami tokius darbus būtinai pasikonsultuokite su specialistais.
 • Balkono stiklinimas. Norėdami įsistiklinti savo balkoną, turite sulaukti, kol bus įregistruotas pilnas (100 proc.) pastato baigtumas. Taip pat labai svarbu pasitvirtinti balkono įstiklinimo projektą miesto savivaldybėje.

 

 1. BŪKIME ATSAKINGI
 • Būkime tvarkingi. Jokiu būdu nepilkite namuose į kanalizaciją ar klozetą glaisto, dažų, klijų likučių ir kitų statybinių, apdailos medžiagų. Būkime atsakingi – šias medžiagas meskime tik tinkamai supakuotas į tam skirtus konteinerius. Kur juos rasti ir kaip tvarkingai atsikratyti statybinių šiukšlių – pakonsultuos ir mūsų specialistai.
 • Gerbkime vieni kitų ramybę. Darbus planuokime taip, kad netrukdytume ramybės laiko – vėlyvu ar ankstyvu metu savaitgaliais stenkimės atlikti tik tuos darbus, kurie netrikdo kaimynų.
 • Už švarą atsakome kiekvienas. Laikydamiesi šio principo, palaikykite tvarką ir švarą bendrose patalpose, išvežkite šiukšles, paprašykite, kad šių taisyklių laikytųsi ir darbininkai.

Dekoratyvinių medžių ir krūmų laistymas

Naujai pasodinti dekoratyviniai medžiai ir krūmai turi būti reguliariai laistomi, aprūpinant augalų šaknis optimalia drėgme.Laistymo norma ir dažnumas priklauso nuo oro sąlygų, Vidutiniška medžių laistymo norma yra 30 litrų/m2. Ypatingai karštu ir sausu oru norma padidinama 2-3 kartus. Augalai turi būti laistomi  ryte arba vakare. Medžių vegetacijos metu(ypač pavasarį ir  jei ruduo sausas) medžiai laistomi ne mažiau kaip 4 kartus. Krūmai vegetacijos metu laistomi 4-5 kartus, priklausomai nuo klimatinių sąlygų. Vidutiniška krūmų laistymo norma yra 20-25 litrai /m2.

Dekoratyvinių medžių ir krūmų tręšimas

Medžiai ir krūmai tręšiami esant vidutinei paros temperatūrai apie +90C. Rekomenduojama  medžius  ir krūmus tręšti pavasarį. Jei trūksta maisto medžiagų galima tręšti ir vasarą. Negalima rudenį medžius ir krūmus tręšti  daug azoto turinčiomis trąšomis. Tręšti reikėtų po lietaus arba po tręšimo augalus reikia palaistyti.

Tręšiant medžius ir krūmus mineralinėmis trąšomis taikomos normos:
Lapuočiams: N-30g/m², NH4NO3– 90 g/m², K- 40 g/m².
Spygliuočiams: N-12,5g/m², NH4NO3– 50 g/m², K- 10 g/m²
Krūmams: N-5-7g/m², NH4NO3– 5-7 g/m², K- 6-8 g/m². vegetacijos metu tręšiant du kartus (pirmą kartą sprogstant lapams, antrą kartą prieš  krūmų žydėjimą).
Fosforo trąšomis rekomenduojama tręšti trešti vieną kartą (anksti pavasarį arba rudenį) per dvejus metus.
Esant dideliam maisto medžiagų trūkumui, augalų lapus būtina nupurkšti magnio, geležies arba mangano sulfatų 1-2% tirpalais.

Dirvožemio purenimas, mulčiavimas

Pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo dirvožemio paviršius po medžiais (išskyrus spygliuočių medžių) purenamas ne giliau 5-10cm iki 50cm atstumu nuo kamieno, po krūmais- ne giliau 3-4cm.
Dirvožemis purenamas pavasarį nutirpus sniegui, kai žemė pakankamai pradžiūvusi. Vegetacijos metu purenama ne rečiau kaip 2-3 kartus, priklausomai nuo dirvos susigulėjimo. Purenama po lietaus ar laistymo.
Dirva mulčiuojama, kai ji yra drėgna, puri, 3-5cm sluoksniu pavasarį ar vasaros pradžioje. Mulčiuoti galima smulkiomis durpėmis, pušų žieve, nupjauta žole, susmulkintais sveikais lapais ir pan.
Esant šaltai besniegei žiemai, mulčiuojamas ar pridengiamas rudenį sodintų medžių ir krūmų šaknies kaklelis, o auginamų vazonuose- šaknys.

 

Spygliuočių priežiūra

Tujos  ir pušys kalninės yra apskritai nereiklūs, šie augalai  jautresni tik pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo, ypač jei pasodinti didesni. Pirmaisiais metais augalams ypač reikalinga drėgmė. Kadangi tujų šaknys paviršinės, jei trūksta vandens, tuoj pradeda ruduoti. Iš rudens spygliuočius būtina palaistyti, kad dirva būtų drėgna (taikoma ir tujoms ir pušims). Žiemą jei gausiai pasninga būtina nupurtyti sniegą, kad sniegas neišlankstytų ir neišlaužytų šakų.

Apsauga pavasarį – priedandos nuo saulės ir laistymas

Pradėjus skaisčiau ir ilgiau šviesti saulei, vasario – balandžio mėnesiais, spygliuočius reikia dengti nuo saulės spindulių- įrengti priedangas iš audinio (tinka geotekstilė). Augalai dar negali paimti vandens iš dirvos, nes šaknys yra įšalo zonoje, o saulės apšviesti spygliai išgarina daugiau drėgmės, negu paima šaknys.Spygliuočiai gali apdegti ir prarasti ne tik savo dekoratyvumą, bet dalį lajos gyvybingumo. Priedangai naudojamos įvairios šviesą atspindinčios medžiagos, gali būti naudojami ir specialūs tinklai.

Išėjus pašalui būtina laistyti. Visiškai atšilus žemei reikia patikrinti rudenį pasodintus augalus, ar jų per žiemą šaltis neiškilnojo į paviršių. Jei iškelti, reikia gerai apspausti žemę aplink augalą ir palieti.

Spygliuočių tręšimas

Spygliuočiai tręšiami  pavasarį specializuotomis  mineralinėmis trąšomis skirtomis spygliuočiams. Rekomenduojama naudoti trąšas be chloro su mikroelementais. Mikroelementines trąšas sudaro tokie junginiai kaip boras, varis, cinkas, geležis, molibdenas, manganas, azotas, kalis, fosforas ir kt. Trąšos su mikroelementais padeda augalams atsigauti po žiemos šalčių ir pavasarinių šalnų, skatina augalo medžiagų pasisavinimo procesus, apsaugo nuo įvairių ligų. Tręšiant spygliuočius būtina laikytis nurodytų tręšimo normų, jų negalima viršyti. Patręšus augalus juos reikia palaistyti. Tręšti spygliuočius galima tik išėjus pašalui.

Spygliuočiams  tręšimui galima naudoti ir kompostą. Jį reikia paskleisti šaknų zonoje maždaug 3 cm storiu ir grėbstant sumaišyti su žeme arba galima palaistyti biohumuso tirpalu.

Spygliuočių genėjimas

Spygliuočiai karpomi tik ypatingais atvejais, jeigu per žiemą buvo aplaužytos ar kitaip pažeistos šakos, nulaužta viršūnė ar išaugo keletas viršūnių. Jei norima, kad, pavyzdžiui, kalnų pušys formuotų tankesnę lają, per pusę galima patrumpinti jaunus ūglius. Kerpant reiktų palikti šoninius ūglius. Apskritai kiekvienos spygliuočių rūšies priežiūra gana specifinė. Spygliuočių gyvatvores karpyti ir formuoti  geriausia pavasarį, kol neišaugo ūgliai arba rugpjūčio mėnesį, kai ūgliai nebeauga.